Poliklinikte Çalışan Hekimlere Danıştay’dan İyi Haber

/ 2 Eylül 2014 / 648 views / yorumsuz

Özel bir poliklinikte çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir hekimin poliklinikte takip ettiği hastalarının ameliyat ve girimsel işlemlerini özel hastanede yapması engellenmiş, bu engellemeye gerekçe olarak poliklinikte çalışan hekimlerin başka bir sağlık kuruluşunda çalışamayacağına dair yönetmelik maddesi gösterilmiştir.

Oda’mız Hukuk Bürosunun desteğiyle, bu işlemin iptali istemiyle Sağlık Bakanlığı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne karşı açılan davada, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Kararın Sağlık Bakanlığı tarafından temyizi üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 15. Dairesi, farklı bir gerekçe ile İzmir 4. İdare Mahkemesi kararının onanmasına karar vermiştir.

 

Danıştay 15.Dairesi tarafından verilen kararda, poliklinikte çalışan hekimler için önem taşıyan değerlendirmeler bulunmaktadır. Danıştay 15.Dairesi kararında özetle, polikliniklerin birer müşterek muayenehane olduğu ve poliklinikte yürütülen hizmetin de mesleğin serbest olarak icrası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, poliklinikte mesul müdür dışındaki hekimlerin, takip ettikleri hastalarının teşhis ve tedavilerini özel hastanelerde yapabileceği değerlendirmeleri yer almıştır.

 

Danıştay 15.Dairesi kararında yer verilen gerekçeler şu şekildedir.

 

a-) 1219 sayılı 12.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca,  tabiplerin, diş tabiplerinin ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, 2. Fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydı ile birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilecekleri,

 

b-) Ayrıca mesleğini serbest olarak icra edenlerin hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak veSGK’dan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilecekleri,

 

c-) Diğer taraftan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin ek 5.maddesinin 1.fıkrasının (I) bendinde 1219 sayılı kanun’un 12.maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilme imkanı sağlandığı,

 

d-) Polikliniklerin de mahiyeti itibarıyla birer müşterek muayenehane olduğu ve poliklinikte yürütülen hizmetin de mesleğin serbest olarak icrası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,
bu nedenle, polikliniklerde mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin, muayenehane işleten hekimler gibi 1219 sayılı kanun’un 12.maddesine uygun olmak kaydıyla, hastalarının teşhis, tedavi ve ameliyatlarını özel hastaneler/sağlık kuruluşlarında yapabileceklerinin kabulü gerektiği,  değerlendirmelerine yer verilmiştir.

 

İZMİR TABİP ODASI

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz