Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/chefezas/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
İş Kazalarını Bildirmeyen Sağlık Kurumlarına SGK Tarafından İdari Para Cezası Uygulanacak… » Dr. Feza ŞEN - Sağlık Hizmetleri Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı, Sağlıkta Yönetim Yatırım Danışmanlığı, Sağlık Yatırımı - Dr. Feza ŞEN – Sağlık Hizmetleri Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı, Sağlıkta Yönetim Yatırım Danışmanlığı, Sağlık Yatırımı

İş Kazalarını Bildirmeyen Sağlık Kurumlarına SGK Tarafından İdari Para Cezası Uygulanacak…

/ 7 Eylül 2015 / 2.247 views / 1 Yorum

fsSGK, 23.04.2015 tarihinden itibaren iş kazası nedeniyle teşhis ve tedavi amacıyla Özel Sağlık Kurumlarına başvuran hastaların Özel Sağlık Kurumları tarafından SGK’ye bildirimini zorunlu tuttu ve bildirmeyenlere 2015 yılı için her bir vaka başına 2.466 TL idari para cezası uygulayacak…

Şöyle ki; iş kazaları ve meslek hastalıkları Ülkemizin önemli sosyal sorunlarının başındadır.   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 62 bin 903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana geldi.

1.454 çalışanımız iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu veriler ışığında Ülkemizde her gün 172 adet iş kazası1olmakta ve iş kazaları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmekte ve 6 kişide sürekli iş göremez hale gelmektedir.

Çok önemli olan bu sosyal sorunun çözümü için 01.Ocak.2013 tarihinden bu yana 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmaktadır.

Bu kanunun yayınlanmasından önce 4857 sayılı iş Kanunda yer alan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamından çıkartılarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değerlendirilmeye alınmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 14 üncü maddesi Özel Sağlık Kurumlarını ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını ilgilendirmektedir.

14 üncü maddenin b fıkrasına göre: Sağlık Hizmeti Sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde;

d fıkrasına göre de:  Sağlık Hizmet Sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde SGK’ye bildirmekle yükümlü kılınmıştır.

23.4.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Torba Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun idari para cezaları ve uygulanması başlıklı 26 ncı maddesinde değişiklik yapıldı. Ve ile yukarıda belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalarının doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca verileceği, idari para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

Kanunda yapılan bu değişikliğin uygulama esasları; Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 01.09.2015 tarihinde yayınlanan 2015/22 sayılı genelge ile de duyuruldu.

Buna göre, “23/4/2015 (dâhil) tarihinden sonra meydana gelen iş kazası veya sağlık hizmet sunucuları tarafından konulan meslek hastalığı tanısı nedeniyle 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalarına ilişkin iş ve işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, bu tarihten önceki durumlara ilişkin iş ve işlemler ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince sonuçlandırılacaktır” denildi.

Dolayısıyla Özel Sağlık Kurumları 23.04.2015 tarihinden bu yana çok önemli bir sorumluluk altındalar.

2015/22 sayılı genelgede “Sağlık Hizmeti Sunucuları için öngörülen 10 günlük sürenin başlangıcında ise iş kazası vakasının intikal ettiği sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvuru poliklinik tarihi dikkate alınacaktır ve bu bildirim genelge ekinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile yapılacaktır.” Denildi.

Kanunda yapılan bu değişim ile Özel Sağlık Kurumları ve Özel Hastaneler önemli bir yaptırım ile karşı karşıya kalmaktalar. Çünkü

6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; 14 üncü maddenin, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına iki bin Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür.

Ayrıca bu miktar Kabahatler Kanunu kapsamında her yıl değerlemeye tabi olup 2015 yılı için 2.466 TL olarak uygulanacaktır.

Anılan bildirimlerde Özel Sağlık Kurumlarına iş kazası başına ceza uygulanacak olup aynı kazaya birden çok işçinin karışması tutarı etkilemeyecektir.

Fakat Özel Sağlık Kurumuna aynı işyerinden aynı gün olan birden fazla iş kazası başvurusu varsa her bir kaza için ayrı bildirim yapılacak olup bildirilmeyen her bir vaka için idari para cezası düzenlenecektir.

Ayrıca özellikle uzuv kaybı ve daha ağır kalıcı hasar olabilecek adli soruşturma potansiyeli olan iş kazalarının Özel Sağlık Kurumları tarafından mutlaka kayıt altına alınması ve mahalli emniyet güçlerine de bildiriminin de yapılması adli vaka bildirimleri açısından önemlidir.

Sonuç olarak 23.04.2105 tarihinden bu yana Özel Sağlık Kurumları SGK ile aralarında imza altına aldıkları Sağlık Hizmeti Sunumu Sözleşmesi dışında farklı bir konu olan iş kazalarının bildirimi nedeniyle de denetime tabi olacaklar…

Saygılarımla iyi çalışmalar dilerim…

Dr. Feza Şen

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz