Tam güne yol açan sebepler önlenebilecek mi ???

/ 11 Temmuz 2009 / 683 views / yorumsuz

Her ne kadar daha tasarı ise de, bir gece ansızın çıkacak. Bir gece ansızın diyorum çünkü karar verici siyasi otorite yasaya sıcak bakıyor. “Devlet veya üniversite hastanelerinde görev yapan hekimler, özel sağlık kurumlarında çalışamayacak, muayenehane açamayacak.”

Geçmişte Yaşanan Sıkıntılar Oldu Mu ???

Hekimlerin tümünü suçlamak yanlış olur. Serbest çalışan hekimlerimiz yanlış anlamasın.

Ama kamu hekimi olarak özel muayenehanelerde hasta kabulü, kamunun bireye tanıdığı sağlık hakkını para ödeyerek öncelikle kullanma tarzında uygulandı..

Muayenehaneye gitmeyen aylarca ameliyat olmak, hastaneye yatmak için sıra bekledi.

Öğlen yemek arasında muayenehaneye giden hastalar ise hastaneye yatmayı başardı.

Bu konu ile ilgili değerli akademisyenlerimizden Prof. Dr. Mehtap Tatar hocanın 2000’li yıllarda yaptığı bir araştırma var.

Bu araştırma sonuçlarına göre; SSK mensubu olanların hak ettiği tıbbi tedaviyi kamu sağlık tesisinde almaya gitmeden önce, kamu hekiminin muayenehanesine başvurma oranı % 79,5 bulunmuş.

Aynı araştırmaya göre; yeşil kart sahibi olan bireylerin ameliyat olması gerektiği hastalık durumlarında sağlık hizmetini devlet hastanesinden almadan önce kamu hekimi muayenehanesine başvuru oranı % 64 tespit edilmiş.

Bizim aramızda hekim olarak yanlış uygulama yapanlar olmuştur.

Ama bu kişiler, her zaman yönetici otoriteler tarafından bilinmiş ve güçleri oranında kayrılmışlardır.

Yıllardır hastalar, sağlığına bir an önce kavuşmak için aciliyete binaen özel muayenehaneye gitmiştir.

Uygulamayı önlemek için kaç hastane başhekimi koltuğunu feda etmeyi göze almıştır ???

Yanlış Uygulamayı Hastalar Hiç mi Teşvik Etmedi ???

Bizim halkımız naiftir, saygılıdır, onurludur, gururludur.

Borçlu kalmak istemez.

Hayatı ile ilgili olumlu katkısı olan kişiye teşekkürü, muayenehanesi olmadığı için bulamaz ise hastanede bulur hediye olarak sunar.

Teşekkür etmek onu mutlu eder. Hastaların teşviki göz ardı edilmemelidir.

Muayenehaneler Kapanınca Doktoruna Teşekkür Etmek İsteyen Hastalar Ne Yapacak ???

Her zamanki gibi hekimlerimizden evlerinin bir bölümünü muayene odası yapanlar olacak, eş ve yakınlarının üzerine Tıbbi Danışmanlık şirketi açanlar olacak…

Ve daha birçok aklımıza gelmeyen metotlar gelişecek.

Sırası gelmişken bu uygulama şu anda da mevcut.

Tıbbi Danışmanlık Şirketi altında muayenehane çalıştıran kamu hekimleri var etrafımızda… Sebebi de kamu da çalıştığı için tam zamanlı görünüp ek döner sermaye ödemesi kesilmesin diye hastalarını şirketin adına kayıtlı büroda kabul ediyorlar.

En Sıkıntılı Olanlar İse Öğretim Üyeleri…

“Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremeyecekler, ek görev alamayacaklar, serbest meslek icra edemeyecekler.”

Kamuya Dönüş Yolu Açılıyor…

Tasarıyla “hekimlerin alacakları ücretler yükseltilirken, Kamudan ayrılanlara tekrar kamuya dönüş yolu açıyor.”

Ülkede Sağlık Bakanlığı hekim açığı olduğunu ifade ediyor.

Kamuya dönüşe izin verilmesi ile Özel Sağlık Sektörü dışlanıyor.

İl k bakışta, Özel Sağlık Kurumlarının sıkıntıya gireceğini düşündürüyor

Ama uygulamada öyle olmayacağı gün gibi aşikâr….

Üretim ya da hizmet olsun hiçbir alanda özel sektörü isteseniz de dışlayamıyorsunuz.

Özel işletmeler, ürün kullanıcılarının daha mükemmele ulaşmak için bir arayışı sonucu gelişiyor.

Kişi gerektiğinde bedelini cepten ödüyor. Hele bir de konu sağlık ise…

Çünkü özel işletmeler kamu işletmelerine göre daha proaktif yaklaşırlar olaylara.

Hele konu sağlıksa daha bir itinalı olur özel işletmeler…

Hatalı durumda bir can kaybolacağının bilinci içindedirler.

Hata durumunda medyatik bir süreç yaşarlar.

Bakanlık yetkilileri o özel kurumu derhal kapatır.

Aynı ölümlü olaylar kamu işletmelerinde de olur ama …..

Kamu da gerçekleşen benzer olaylarda ise sorumluların bulunması bürokrasiye takılır.

Kamu kurumlarındaki atalet özel kurumlarda var mıdır ???

Hekimlerin kamuya dönmesinin yolunun açılmasını bekleyen hekimler olduğu gibi, Tam Gün yasası ile tamamen özeli seçecek hekimler de olacaktır.

Hekimlik maharetine güvenerek özel sektörde başarılı olacağına inanan hekimlerin tercihlerini özel sektörden yana kullanmasından daha doğal ne olabilir.

Bu nokta da Özel Sağlık İşletmeleri’ni sadece SUT ve BUT fiyatlarını daha da düşürerek sıkıntıya sokar yaşamaz hale getirilebilirsiniz.

Gerekçesi de var zaten artan sağlık giderleri..

Sağlık Sunucuları Gruplanıyor…

Tasarı ile hekimlerin meslek icra edebilecekleri kurumlar da sınıflandırılıyor.

Buna göre, hekimler şu kuruluşlardan yalnızca birinde görev yapabilecek:

a) Kamu kurum ve kuruluşları.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları; Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.

c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları; Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri; serbest meslek icrası.”

Aslında Sağlık Bakanlığı, tedavi giderleri kamu tarafından karşılanan hastalarının ayrıca hekim ile para ilişkisi olmasını istemiyor ve uygulama esnasında oluşabilecek bıçak parası gibi yan yolları da bu madde ile kısıtlamak istiyor.

Çünkü hastalık, istenilen bir durum değil ve kişinin iradesi dışında gelişiyor. O an cebinde parası olmayabilir. Sosyal devlet anlayışı bunu yapmayı gerektirir.

Serbest Hekimler Özel Sağlık Kurumlarını Kullanabilecek…

“Mesleğini serbest olarak yapan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla hastaların teşhis ve tedavisini yapabilecekler.”

Bu madde ile de maddi gücü olanın hekim seçme özgürlüğünü kullanmasına izin veriyor.

Ve serbest meslek icra eden hekimlerinde çalışma olanaklarına kısıtlama getirmeden onlara hastalarını Özel Sağlık Kurumlarında tedavi imkânı tanıyor.

Sözleşme Yapılan Branşlar Hariç Hasta Kabul Edilmeyecek…

“Sosyal Güvenlik Kurumunca branş bazında sözleşme yapılan özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversiteleri, yalnızca sözleşme yaptıkları branşlarda hasta kabul edebilecek” bu madde özel sağlık kurumlarının Anayasal ticari hakları açından sakıncalıdır. Ticaret kanunlarına göre özel sağlık kurumlarının teşebbüs özgürlüğüne kısıtlama getirdiği için bu madde yasanın hukuk yolu ile değerlendirilmesini gerektirebilir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası…

Kötü tıbbi uygulamalar için hekimlerin sigorta yaptırma zorunluluğu geliyor.

En önemli ve belki de ülkemiz için bir ilk uygulama da bu tasarı ile yasalaşıyor.

Çok önemli… İnsan sağlığı bir kez daha güvence altına alınıyor..

“Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ya da serbest olarak çalışan tabipler, ”tıbbi kötü uygulamadan” doğacak zararlar ile bu nedenle kendilerine yapılacak rücuları karşılamak üzere, sigorta yaptırmak zorunda olacak. Sigorta primlerinin yarısını hekim, diğer yarısını çalıştığı kurum ödeyecek.”

Bu madde de olan kaygımız, hastalarımızın avukatlar tarafından gereksiz teşviklerle sonuçsuz davalara yol açması ve özellikle dava seyirlerinde para ilişkisi ile davanın yönünün değişmesidir.

Bakanlık Üniversite İşbirliği

Özellikli bir konu da “Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimleri, Bakanlık ve üniversitelerce karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde, birlikte kullanılabilecek.”

Ülke kaynaklarının etkin verimli kullanımı açısından önemlidir.

Mesai Dışı Çalışma…

Ayrıca yeni bir uygulama olacak mesai dışı çalışma…

“Nöbet hizmetleri hariç, mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak da personele unvanlarına göre, yüzde 20 ile yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde ayrıca aylık ek ödeme yapılacak.”

Genel manada sosyal devletin birey lehine yaptığı bir kanun tasarısıdır.

Tasarıya sebep kamudaki hekimlik uygulamaları olmasına rağmen bir kez daha Özel Sağlık Kurumları sıkıntıya itilmektedir.

Geçmişte uygulanmaya çalışılmış ve iki defa dönülmüştür.

Birinci temennimiz bu sefer hep birlikte kararlılık gösterilmesidir.

İkinci temennimiz ise kural koyanların dışında;

Kuralı koyanlar adına denetleyenlerin Tıbbi Danışmanlık Şirketleri adı altında veya nüfusu olanların muayenehanelerini bir şekilde açık tutmalarının önüne geçebilmesidir.

Sağlıklı Günler.

Dr. Feza Şen

Sağlık Yönetim MBA

Sağlık İşletmecisi

0 532 2778827– fezasen@megamed.org

Sağlık Aktüel / www.saglikaktuel.com

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz