Sözleşmeli aile hekimlerinin izin hakkı

/ 10 Ocak 2015 / 644 views / yorumsuz

aile-hekimi1Anayasa Mahkemesinin, sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin haklarının yönetmelikle düzenlenmesini öngören kanun hükmünün iptal gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Danıştay 5. Dairesi baktığı bir davayla ilgili, 5258 sayılıAile Hekimliği Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuş, Yüksek Mahkeme, sözleşmeli sağlık personelinin izin hakkına yönelik hükümleri Anayasa’ya aykırı bulmuştu.

Kararda, Kanun’a göre, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususların Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, SağlıkBakanlığının teklifi üzerine bakanlar kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesinin öngörüldüğü, bu kişilerin izin hakkının yönetmelikle düzenlenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla başvuru yapıldığı hatırlatıldı.

Anayasa’ya göre yasama yetkisinin TBMM’nin olduğu ve bu yetkinin devredilemeyeceği vurgulanan kararda, kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda, yürütme organına genel ve sınırları bilirsiz bir düzenleme yetkisi verilemeyeceği kaydedildi.

Anayasa’nın 128. maddesine göre, memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceğinin altı çizilen kararda, bu kapsama giren kişilerin statü ve özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği ifade edildi.

Buna göre, kamu görevlisi statüsünde olan sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının, özlük hakları kapsamında bulunan izin hakkına ilişkin temel ilkelerin yönetmelikle düzenlenmesine imkan tanıyan kuralların, Anayasal ilkelerle bağdaşmadığı kaydedildi.

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz