Sağlık Kuruluşları Açılırken Kat Mülkiyeti Kanununa Dikkat Edilmelidir

/ 9 Şubat 2015 / 6.470 views / yorumsuz

fezasenwpB tipi Tıp Merkezi, A Tipi Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Diyaliz Merkezi, Poliklinik ve diğer sağlık kuruluşu açmak isteyenler ile açanlar hukuki platformlarda sorun yaşayabilirler…

Sağlık Kuruluşları tıp merkezleri, poliklinikler, müesseseler, laboratuvarlar, radyoloji merkezleri, diyaliz merkezleri ve birçok tanı tedavi kuruluşları Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen çeşitli yönetmelikler kapsamında açılıyor.

 Özel Hastaneler haricindeki bir özel sağlık kuruluşu açacak yatırımcıların bina seçimi yaparken Kat Mülkiyeti Kanununa uygun yer bulmasını 634 sayılı kanun kurala bağlıyor…

 Çok katlı binalarda açılacak özel hastaneler hariç diğer sağlık kuruluşlarına kendi yönetmelikleri izin verse de Kat Malikleri Kanunun 24. Maddesi izin vermiyor…

         A- Sağlık Yatırımcısı Kat Malikleri Kanunu 24. Maddesini Hangi Tarihte Fark Etti:

Özel Sağlık Sektörü; sağlıkta planlamanın yapıldığı tarih olan 15.02.2008 tarihinde yayınlanan Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin 10.maddesindeki “Poliklinikler, 634 sayılı Kat Malikleri Kanununa uygun binalarda açılır” tanımlaması ile karşılaştığında bu kanunun farkına vardı.

              B- Kat Malikleri Kanununun 24. Maddesindeki Tanım Nedir:

634 sayılı kanunun dördüncü bölümü Kat Maliklerinin Borçlarını tanımlıyor.

 1. Madde de bu bölümde yer alıyor.

VII – Yasak işler:

            Madde 24 – Ana gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

             Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.”

Kanun esas olarak;

 • Klinik, poliklinik, dispanser niteliğinde olmayan muayenehaneleri hariç tutuyor..
 • Bağımsız bir bölümde açılacak ticarethaneler için kat maliklerinden oy birliği ile karar almasını istiyor.
 • Hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı açılamaz diyor. Ve bunların açılması içinde kat maliklerinin izin vermelerini de hükümsüz görüyor.
 • Tıp Merkezi, Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Diyaliz Merkezi gibi sağlık kuruluşlarını da açılmasına izin verilen kuruluşları tanımladığı 24. Maddenin 2. Paragrafında saymıyor.

Klinik, poliklinik açılmasına izin verilmiyor ama sinema, pavyon, bar açmak isterseniz bunların açılmasına da izin veriyor.

              C- Sağlık Bakanlığı Yönetmelikleri Ne Diyor:

Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, tıp merkezi, poliklinik, muayenehane, laboratuvar ve müesseseleri kapsıyor.

Bu yönetmeliğin 10. Maddesinin 2. Fıkrasında “  (2) Poliklinikler, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, sağlık hizmetinin mahiyetine uygun binalarda kurulur. “ diyerek poliklinikler haricinde yönetmelikteki diğer kuruluşlar bu kanundan muaf gibi düşünülüyor. Ama;

Aynı yönetmeliğin Bina Durumunu tarif eden 12. Maddesinin 1. Cümlesinde “A tipi tıp merkezi müstakil binalarda kurulur. Ancak B tipi tıp merkezleri binanın girişinden itibaren tüm bölümleri asansör ve merdiven kullanımı dahil bütünlük ve müstakiliyet arz eden kısmında da kurulabilir.” Diyerek birden fazla kat malikinin olduğu çok katlı binalarda açılacak merkezleri tanımlıyor.

Aynı tanım 03.02.2015 tarihinde yayınlanan Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin bina durumunu gösteren 8. Maddesinde de var. Buna göre A tipi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri de birden fazla kat malikinin olduğu çok katlı binalarda açılabiliyor.

Ayrıca Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğinin Bina Durumunu gösteren 10. Maddesinin C fıkrasındaki tanım ise şöyle: “Kat mülkiyeti ve ilgili diğer mevzuatına göre gerekli izinleri alınmış, çok katlı binaların ayrı girişi olan müstakil bölümlerinde..”

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Yönetmeliklerde yer alan tanımlamalara göre cevabını aradığımız sorularımız:

 1. Poliklinikler, Kat Malikleri Kanununa uymak zorunda mıdır?
 2. B tipi Tıp Merkezi, Kat Malikleri Kanunundan muaf mıdır?
 3. A tipi Ağız Diş Sağlığı Merkezleri de Kat Malikleri Kanunundan muaf mıdır?
 4. ATT Yönetmeliğinin 10. Maddesinin 1. Fıkrasının C bendi “İmar mevzuatında özel sağlık tesisi yapılabilecek yer olması” diyerek sağlık tesisi binasının imar planında sağlık ya da ticari alan olarak belirlenmesini tarif ediyor. Buna göre; B tipi Tıp Merkezi giriş katı ticaret diğer katları konut olan binalarda açılamaz sadece binanın tamamı ticari alanda inşa edilmiş ticarethane olan binalarda mı açılabilir?
 5. 634 sayılı Kanun da “ ana gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümünde..” tanımı ile birden fazla kat maliki olan çok katlı binalarda adı geçen sağlık kuruluşlarının tümüne izin vermiyor mu?
 6. Hukuken Kanun ile verilmeyen haklar özel mevzuatı uyarınca ilgili Bakanlık tarafından düzenlenen Yönetmelikler ile verilebilir mi?
 7. Ana gayrimenkulden bağımsız girişi tesis edilen yapılarda Kat maliklerinden alınacak izin ile kanunun 24. Maddesindeki amir hüküm geçersiz olacak mı?
 8. Poliklinikler; ADSM, Diyaliz Merkezi, Tıp Merkezinden daha üst statüde yer alan bir sağlık kuruluşu mudur ki, sadece kanunla bu yapılar ilişkilendirilmiştir?
 9. Kanunda Tıp Merkezi, Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Diyaliz Merkezinden bahsedilmediği için bu kuruluşlar kanuni düzenlemelerden muaf mıdır?

 

              D- Hukuksal Alanda Örnekleri Var mıdır:

Sağlık Bakanlığı Yönetmeliklerine göre açılan bir Diyaliz Merkezi için kat maliklerinden biri tarafından açılmış bir dava var. E: 2013/…… no’lu Dava Danıştay aşamasında…

Bu dava da Danıştay Savcısının görüşü şöyle:

“ …. Dava konusu yönetmelik hükmü; 3359 sayılı kanunun 3/g, 9/c maddeleri ile 181 no’lu kanun hükmünde kararnamenin 43’üncü maddesine aykırı olmamakla birlikte, 643 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24. Maddesinde, ana gayrimenkulün kütükte mesken iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseleri kurulamayacağının öngörülmüş olması ve diyaliz merkezlerinin anılan kanunun24.cü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kat malikleri kurulunun oy birliği ile vereceği kararla işletilmesine izin verilen sağlık birimleri içinde yer almaması, dolayısıyla bu merkezlerin ana gayrimenkulün belirtilen bölümlerinde yasaklı olması karşısında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanun’un yukarıda belirtilen hükmüne aykırı olarak diyaliz merkezi kurulmasına imkân veren söz konusu Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendinde HUKUKA UYARLIK GÖRÜLMEMİŞTİR…”

Kanuni tanım, yönetmeliklerdeki tarif ve hukuk zemininde görüşülen ve karara doğru giden bir durumun; özellikle özel sağlık sektörü ve 3’cü kişilerin hakları adına daha net tanımlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Gazino, pavyon ve barların ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde açılmasına izin veren bir kanunun;  hastalara şifa veren klinik, poliklinik, tıp merkezi, ağız diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına izin vermemesi de anlaşılır olmaktan uzak olup; 634 sayılı Kanunun günümüz koşullarına uyarlanması gerekmektedir.

Saygılarımla…

Dr. Feza Şen

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz