Hekimlerin fatura / SMM düzenleyerek hizmet vermesi netleştirildi!..

/ 28 Kasım 2016 / 5.868 views / yorumsuz

ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA HEKİMLER FATURA / SMM DÜZENLEYEREK HİZMET VERMESİ NETLEŞTİRİLDİ…

Hekimlerin ortağı olduğu şirketleri üzerinden sundukları sağlık hizmetlerinde fatura yada SMM düzenleyerek hizmet vermesinin önündeki yasal çelişkiler artık çözüldü.

Bu uygulamada Maliye Bakanlığı; sektörümüzün lehine bir karar alarak mevzuat açısından net olmayan duruma açıklık getirdi. Şöyle ki:

Bakanlar Kurulu; 24.11.2016 tarihinde 2016/9542 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar ile bu hususu da net hale getirdi ve kararı da 25 Kasım 2016 tarih 29899 sayılı Tarihli Resmi Gazete yayınladı.

Bu karar ile “DOKTORLARIN ŞİRKET KURARAK FATURA KARŞILIĞI ÖZEL HASTANELERE VERDİKLERİ HEKİMLİK, TEŞHİS, TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİNDE KDV ORANI % 18’DEN % 8’E İNDİRİLDİ “

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listede yer alan hizmetlerin KDV oranı % 8’dir.

Kararın önceki hali şöyle idi.  “2007/13033” sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 21. sırası;

“İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,şeklinde iken,

2016/9542 sayılı Kararnameile,

“21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile BU HİZMETLERİ İFA EDENLERE HEKİMLERCE VEYA HEKİMLER VASITASIYLA VERİLEN HİZMETLER, ambulans hizmetleri” şeklinde değiştirilmiş olup, yapılan bu değişiklik 25 KASIM 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Özetle bu değişiklikten; ilgili kanunlarca izin verilen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yerine getirilen sağlık hizmetleri dediğimizde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat ve faaliyet izin belgesi verilen özel sağlık kurumlarını anlıyoruz. Yeni kararname de belirtildiği gibi “ .. BU HİZMETLERİ İFA EDENLERE HEKİMLERCE VEYA HEKİMLER VASITASIYLA VERİLEN HİZMETLER,” diyerek hekim ortaklı şirketler tarafından düzenlenen fatura karşılığı hizmetler ile hekimlerin SMM düzenleyerek özel sağlık kurumlarında verdikleri hizmetlere Maliye Bakanlığı hem onay verdi hem de bu hizmetlerin KDV’si % 8 olarak belirlendi.

Kanaatimce; “BU HİZMETLERİ İFA EDENLERE HEKİMLERCE VEYA HEKİMLER VASITASIYLA VERİLEN HİZMETLER,” diyerek “HEKİMLERCE”demesinden hekimin münferiden özel sağlık kuruluşunun kadrosunda sunduğu hizmeti, “HEKİMLER VASITASIYLA”  denilmesinden de hekimin ortağı olduğu şirket üzerinden hekimin sunduğu hizmeti anlayabiliriz. Böylece özel sağlık kurumlarında kadrolu çalışan hekimlerin bu şekilde hizmet verebilmesi de netlik kazandı.

Tüm makalelerimizde belirtiğimiz; 23.04.2015 tarihinde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Ek Madde 10 ile Özel Sağlık Kuruluşlarında Kadrolu Görev Yapan Şirket Sahibi Hekimlerden Hekimlik Hizmet Alımına izin verilmesi konusundaki çelişkili durum da Maliye Bakanlığı tarafından giderilmiş oldu.

Yapılan bu değişiklik ile, hekimlerin şirket kurarak özel hastanelere dışarıdan fatura veya SMM düzenlemek suretiyle verdikleri hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde uygulanmakta olan KDV oranı, 25 KASIM 2016 tarihinden itibaren % 18’den % 8’e indirilmiştir.

Dolayısıyla, 25 KASIM 2016 tarihinden itibaren tüm özel sağlık kuruluşlarımızda bu şekilde sunulan hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri nedeniyle düzenlenecek faturalarda yer alacak KDV  % 8 oranında hesaplanacaktır.

Yapılan bu değişiklik ile özel sağlık kuruluşlarında hekimlerin şirket kurarak ya da SMM düzenleyerek dışarıdan verdikleri sağlık hizmetlerinde yaşanan iki boyutlu KDV probleminden birisi çözümlenmiş oldu.

KDV Tevkifatı Hususu:

Bu karar öncesinde Maliye Bakanlığı şirketler aracılıyla sunulan bu hizmetleri “koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri” olmasına rağmen, “iş gücü kiralaması” olarak görüyor ve % 18 oranında KDV ‘ye tabi tutuyordu. Ayrıca, bu KDV’nin 9/10’unun da hastaneler tarafından tevkif edilerek, 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesini istiyordu.

KDV tevkifatı hususunda ise görüldüğü kadarı ile şu an için bir değişiklik söz konusu olmayıp, önceden olduğu gibi iş gücü temin hizmeti gibi 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılmaya devam edilecek gibi gözüküyor.

Söz konusu hizmetlerin ilgili kararnamenin 21. sırasına alınarak sağlık hizmetleri içerisinde değerlendirilmesi nedeniyle artık KDV tevkifat uygulamasına gerek kalmadığı düşünülebilir ama kanaatimce Maliye Bakanlığı’nın en kısa sürede tevkifat uygulamasını da bu düzenlemeye paralel bir tebliğ ile kaldırması gerektiği kanaatindeyim.

Bu konuda emeği geçen bürokratlarımız başta olmak üzere tüm dinamiklere teşekkür ederiz.

Saygılarımla…

Dr. Feza Şen
Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği
0 532 277 88 27
Mail:   fezasen@megamed.org   &   info@fezasen.com

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz