Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/chefezas/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Diş Hekimleri Birliği Yasası Hükümleri Sağlık Bakanlığı Kararlarının Üstünde Olabilir mi? - Dr. Feza ŞEN – Sağlık Hizmetleri Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı, Sağlıkta Yönetim Yatırım Danışmanlığı, Sağlık Yatırımı

Diş Hekimleri Birliği Yasası Hükümleri Sağlık Bakanlığı Kararlarının Üstünde Olabilir mi?

/ 13 Mart 2014 / 746 views / yorumsuz

1656216_10152216932112170_262769012_nKonu Diş Hekimlerinin birden fazla özel sağlık kurumunda çalışması ile ilgili.

Halen tıp hekimleri ile ilgili sorun yok. Uygulama sorunsuz yürüyor.

Ama Diş Hekimleri ile ilgili ülke genelinde farklı uygulamalar var ve Diş Hekimleri kendilerine kanunla verilen bir hakkı bazı illerimizde kullanamıyorlar….
Bu hak kısıtlamasına sebep ise bazı Diş Hekimleri Odalarının 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunun 42. Maddesini gerekçe göstermesidir.

Ortada 1219 ve 3224 sayılı kanunlardan kaynaklanan çok ciddi bir çelişki var…

Konunun yasal boyutuna sektörel deneyimlerimiz ile bir bakalım.

  1.  1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12. Maddesinin 3. Fıkrasının ilk cümlesi çok net olarak “Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir.” Diyor. İkinci fıkranın her bir bendinde olmak kaydıyla diyerek kamu da çalışmayı ve SGK ile anlaşması olan kurumları birbirinden ayırıyor ve SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kurumları ile beraber serbest hekimlik yapmaya da hak tanıyor.
  2.  1219 sayılı Kanunun uygulama yetkisi Sağlık Bakanlığı’nındır:  1219 sayılı kanunun 82. Maddesi “Bu kanun hükümlerinin icrasına Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye, Adliye ve Maarif Vekilleri memurdur.” Diyerek bu kanunun uygulanması yetkisinin de Sağlık Bakanlığı’na olduğunu da belirliyor. Sağlık Bakanlığımız da bu kanun çerçevesinde ilgili yönetmelik vs düzenlemeleri yaparak konuyu uygulamaya koyuyor.
  3. 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunun 42. Maddesinin birinci fıkrası “Özel kurum ve işyerinde görevli diş hekimlerinin bu görevlerini başka bir yerde de yapmaları, kayıtlı bulundukları Oda Yönetim Kurulu’nca kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum veya iş yerinin diş hekimliği görevini alamazlar.” Diyerek Diş hekimlerinin birden fazla özel sağlık kurumundaki çalışma hakkını Oda Yönetim Kurulundan izin alınmasına bağlıyor.

Görüldüğü gibi konu hakkında yasaların hükümleri doğrultusunda çelişkimevcuttur.

Uygulamada ise İstanbul Diş Hekimleri Odası olumlu bakış açısıyla 1219 sayılı Kanun hükümlerine göre Diş Hekimlerinin birden fazla kurumda çalışmasına izin veriyor.

Diş Hekimleri adına hangi kanun geçerli bilemiyoruz ve bu çelişkili durumun giderilmesi için yetkililere sorulmak üzere arz ediyoruz..

Sağlık Bakanlığına arz ediyoruz:

  1. Bu konuda karara yetkili makam, otorite Sağlık Bakanlığı’mı yoksa Diş Hekimleri Odalarımıdır?
  2. Anayasa çerçevesinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu  ile Sağlık Bakanlığı yetkisinde ve düzenlemesinde olan bir konu için meslek odaları; hak kısıtlamasına sebep olan bir karar alabilir mi?
  3. Bu çelişkili durum için Sağlık Bakanlığı Hukuk Dairesi tarafından verilmiş bir görüş varmıdır?

Türk Diş Hekimleri Birliği’ne arz ediyoruz:

  1. Birliğinize bağlı odalar arasında meslek mensuplarınız için farklı uygulamalar yapılmasına bakış açınız nedir?
  2. Anayasa ile uygulama yetkileri Sağlık Bakanlığı’nda olan bir konu için Odalarınız çerçevesinde alınan kısıtlayıcı kararların İdare Mahkemelerine başvuru olması durumunda bireysel iptallere döneceği aşikar iken Odalarınız kararlarının Bakanlık uygulamaları üzerinde olması demokratik hukuk kuralları ile bağdaşıyor mu?
  3. Diş Hekimine yılda başvuru sayısı gelişmiş ülkelerde 5 iken bizde 0,7 olduğundan kısıtlama gerekçesi olarak “hizmet sunumunun Diş Hekimleri arasında eşit dağılımı” ilkesine dayandırılmasını doğru buluyor musunuz?
  4. Birlik olarak kısıtlayıcı kararları meslektaşlarınız için olumlu uygulamalara çevirmeyi düşünüyor musunuz?

Saygılarımla,

Dr. Feza Şen

Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği 2. Başkanı

0 532 277 88 27

fezasen@megamed.org

Tıp fakültesi mezuniyeti sonrası İşletme Fakültesinden Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığımı MBA tamamladım. 1997 yılından bugünlere Özel Sağlık Sektöründe durum tespitleri, kurulum, işletim, yönetim ile ARGE ve ÜRGE safhalarında geleceğe dair projelendirmeler üzerine çalışmaktayım.. 0 532 277 88 27 – fezasen@megamed.org – info@fezasen.com

Yorum yaz